top of page

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS

 

El titular del web "www.flordargent.com" (en endavant "Web") és la societat KILEY, SL (en endavant "KILEY"), i les seves dades d'identificació són els següents:

Domicili social: carrer de València 606, Barcelona 08026

C.I.F.: B60738697

Correu electrònic: kileysl@kileysl.com

Telèfon: 93 245 31 91

Accés a la Web

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i utilització de la Web i tenen per objecte facilitar a l'usuari informació relativa a KILEY, els seus productes i serveis. 

L'accés i utilització del web per l'usuari comporta l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús (Normes d'Ús), així com de la Política de Privacitat i la Política de Cookies de la web. 

L'usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d'Accés i Ús i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment.

Si no accepta les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, li preguem s'abstingui d'utilitzar la web i el seu contingut.

Utilització i funcionament del Web 

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als productes i serveis continguts en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d'Accés i Ús i, si és el cas, a qualsevol altres condicions que KILEY estableixi a l'efecte al Web.

En conseqüència, l'usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l'activitat de KILEY.

Així mateix, l'usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar la Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament.

S'informa a l'usuari que, en el cas que incompleixi les Condicions Generals d'Accés i Ús, la Política de Privacitat i de Cookies o, si escau, qualsevol altre terme o condicions recollits al Web, KILEY es reserva el dret a limitar, suspendre i/o acabar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària per aquesta finalitat.

KILEY realitza els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si s'escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Tanmateix, KILEY no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a la Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

responsabilitat

Tant l'accés al Web com l'ús que pugui fer de qualsevol informació o mecanisme que conté, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

KILEY no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que poguessin derivar-se, directa o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents de KILEY, incloent, però no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat de la Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, KILEY no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el "software" i/o el "hardware" de l'usuari que es derivi de l'accés i ús del Web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que KILEY pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, la resta de condicions previstes al Web i/o la legislació aplicable a cada moment.

Política en matèria d'enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web ("Lloc enllaçant") un enllaç que dirigeixi a la web han de complir la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i ) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc. i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l'activitat de KILEY.

En cap cas, l'enllaç significa que KILEY avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del lloc enllaçant ni que sigui responsable del contingut. En el supòsit d'incompliment de qualsevol

dels termes referits anteriorment, KILEY procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc enllaçant, qui haura de suprimir l'enllaç.

b) Enllaços amb altres llocs Web 

A la web es poden incloure diferents enllaços que permeten a l'usuari accedir a altres llocs web ("Llocs enllaçats").

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de KILEY amb les

manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats.

En conseqüència, KILEY no es fa responsable del contingut i altres condicions dels llocs enllaçats, sent l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i utilitzi els mateixos.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) ["Continguts"], així com l'estructura, selecció i ordre, són titularitat de KILEY o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de KILEY o dels seus llicenciants.

L'ús del web per l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de KILEY.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de KILEY poden donar lloc al'exercici de les accions que legalment li corresponguin i a les Responsabilitats que, si escau, es derivin.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d'Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada disposició o la part d'aquesta que resulti afectada. A aquests efectes, les Condicions Generals d'Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar les Condicions Generals d'Accés i Ús de forma integral.

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d'Accés i Ús es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola.

bottom of page